logo    Kočárky FIRKON  Velkoobchod s kočárky  a kojeneckým zbožím 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamace

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení:

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK, IČO 87517957, DIČ CZ7502093060, se sídlem Švehlova 47, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce vystaví KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo účtenka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

Na žádost Kupujícího KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK, identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvedou její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Délka záruky - Odpovědnost za výrobní vady

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 6 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční podmínky

1) Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: petrhak@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, , nebude se však jednat o rozpor s kupní smlouvou.

3) Místem pro uplatnění reklamace je adresa prodejny Kočárky, kojenecké zboží – Švehlova 47, Dvůr Králové nad Labem 544 01

4) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

5) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

• mechanickým poškozením zboží,

• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

• zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány.

6) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

7) KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

8) Reklamované zboží zaslané na adresu sídla společnosti, či na dobírku nemůže být z technických důvodů přijato.

Vyřízení reklamace.

Je-li reklamujícím Kupující-Spotřebitel o reklamaci KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předán ihned reklamační protokol); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, nevzniká nová plná lhůta, ale pokračuje předešlá. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

Po vyřízení reklamace KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky nebo SMS zprávou, či emailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK oprávněno účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Závěrečná ustanovení:

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014

Provozovatel

Provozovatelem internetového i kamenného obchodu je VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM - PETR HAK, Švehlova 47, Dvůr Králové nad Labem 544 01

IČO: 87517957 DIČ: CZ7502093060

E-mail: petrhak@seznam.cz Telefon: +420 737 778 009