logo    Kočárky FIRKON  Velkoobchod s kočárky  a kojeneckým zbožím 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.firkon-kocarky-hak.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK ( dále jen KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK ) nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce firmy KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log.

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Sdělení před uzavřením smlouvy

VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK sděluje, že:

a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím

b) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném firmou KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru je náklad 0,- Kč

c) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat písemně na adresu: VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK, Švehlova 47, Dvůr Králové nad Labem 54401 nebo emailem na adresu petrhak@seznam.cz

d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

• při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, či při dodávce náhradních dílů a objednaných položek starších kolekcí

• při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

• v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

Kupní Smlouva

Kupní smlouvu může Kupující uzavřít tak, že dokončí objednávku na webu provozovaném firmou VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky firmou VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK, za případné chyby při přenosu dat nenese VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK odpovědnost. Uzavření smlouvy VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

• VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

• Má-li VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK věc odeslat přepravní společností, odevzdá věc Kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

• VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Odpovědnost firmy VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK za výrobní vady

KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK odpovídají Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím d) vyplývá-li to z povahy věci Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je firma KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny

d) odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí firmě KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu KOJENECKÉHO ZBOŽÍ PETR HAK, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK vadu věci včas, nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu KOJENECKÉHO ZBOŽÍ PETR HAK. Při dodání nové věci vrátí Kupující KOJENECKÉMU ZBOŽÍ PETR HAK na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Zárukou za jakost se KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM PETR HAK, Švehlova 47, Dvůr Králové nad Labem 54401

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá KOJENECKÉMU ZBOŽÍ PETR HAK věc bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a to na své náklady.

Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení doručit toto na adresu KOJENECKÉHO ZBOŽÍ PETR HAK spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, kam chce peníze vrátit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK však není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží KOJENECKÉMU ZBOŽÍ PETR HAK odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má KOJENECKÉ ZBOŽÍ PETR HAK právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Jestliže věc vykazuje vadu a Kupující vadu věci včas neoznámil, pozbývá tím právo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: - zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem či dodavatelem doporučená koncová cena. Pokud u položky není uvedena cena, tato není určena k prodeji.

Objednávání.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu e-shopu www.firkon-kocarky-hak.cz

• elektronickou poštou na adrese petrhak@seznam.cz

• osobně v kamenné prodejně KOČÁRKY, KOJENECKÉ ZBOŽÍ Švehlova 47, Dvůr Králové nad Labem

• telefonicky na tel. čísle: 737 778 009

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Pro doručení vaší zásilky využíváme služeb přepravních společností ČESKÁ POŠTA a DPD.

Poštovné s dobírkou:

Zásilka do 5000Kč : poštovné 180Kč,

Zásilka nad 5000Kč : poštovné ZDARMA

Při platbě předem převodem na náš účet: ( číslo účtu bude vždy uvedeno ve sdělení při uzavření smlouvy o koupi)

Zásilka do 5000Kč : poštovné 150Kč,

Zásilka nad 5000Kč : poštovné ZDARMA

Zásilky na Slovensko: Lze posílat pouze po předchozí platbě na náš účet, poštovné je dle tarifu České pošty či DPD, velikosti a množství zásilek sdělíme před realizací objednávky.

Balné je u všech zásilek ZDARMA.

Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH. Osobní odběr na prodejně:

V případně osobního odběru neúčtujeme žádný poplatek, objednávky eshopu s osobním odběrem v prodejně lze platit pouze v hotovosti !!!

Bezpečnost a ochrana informací.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

3. Ve všech případech se obchodní podmínky řídí občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel

Provozovatelem internetového i kamenného obchodu je VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD KOJENECKÝM ZBOŽÍM - PETR HAK, Švehlova 47, Dvůr Králové nad Labem 544 01

IČO: 87517957 DIČ: CZ7502093060

E-mail: petrhak@seznam.cz Telefon: +420 737 778 009

Firma je registrována v živnostenském rejstříku – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor obecní živnostenský úřad

– č.j.: OŽÚ/832/2011/Jac/11